TENRIKYO Asuka Branch Church | Japanese

TENRIKYO Asuka Branch Church

651 Kozaka,Asuka-cho,Kumano-shi,Mie Pref,JAPAN

Asuka Hinokishin Day 2013

The following is the state of Asuka Hinokishin Day. (The meaning of the word of "Hinokishin" is here.)

Asuka Hinokishin Day

Asuka Hinokishin Day

Asuka Hinokishin Day

Asuka Hinokishin Day

Asuka Hinokishin Day